Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

RODO

Treść

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mediateki – Biblioteki Miejskiej
w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, plac Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka.

2. W Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pani  Agnieszka Batko  i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@biblioteka.wieliczka.eu , telefon:  (12)3858811, wew. 503.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539)

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany w siedzibie Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.

Pliki do pobrania

740074